Superfund - Przyszłość Inwestowania

O SUPERFUND

Grupa podmiotów z rodziny Superfund została założona w 1995 roku w Wiedniu przez Christiana Bahę. Superfund należy do światowej czołówki funduszy zarządzanych w pełni zautomatyzowanymi systemami transakcyjnymi. więcej

NazwaDataAktualna
wycena
Superfund SFIO Plynnosciowy PLN26.09.1.540,8
Superfund SFIO Akcji PLN26.09.787,5
Superfund SFIO GoldFuture PLN26.09.592,9
Superfund SFIO Red PLN26.09.583,5
Superfund SFIO B PLN26.09.862,6
Superfund SFIO C PLN26.09.761,8

W dniu 05.05.2013r. została dokonana zmiana nazwy subfunduszu Superfund A na Superfund Red. Zmianie uległa również dotychczasowa polityka inwestycyjna subfunduszu. Wyniki inwestycyjne i polityka inwestycyjna z okresu poprzedzającego zmianę, nie są reprezentatywne dla przekształconego subfunduszu Superfund Red.
Wyceny jednostek netto. W przypadku nabywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa należy uwzględnić aktualne opłaty manipulacyjne.

NazwaDataAktualna
wycena
Superfund Trend Plus kat. Standard PLN26.09.74,5
Superfund Trend Plus kat. Internet PLN26.09.75,7
Superfund Trend Plus kat. PSI PLN26.09.75,3
Superfund Trend Bis PLN26.09.77,1
Superfund Trend Podstawowy PLN26.09.92,9

Wyceny jednostek netto. W przypadku nabywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa należy uwzględnić aktualne opłaty manipulacyjne.

NazwaDataAktualna
wycena
Superfund SFIO Pieniężny PLN26.09.108,3
Superfund SFIO Obligacyjny PLN26.09.105,0
Superfund SFIO Akcyjny PLN26.09.95,7
Superfund SFIO Alternatywny PLN26.09.99,2

Wyceny jednostek netto. W przypadku nabywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa należy uwzględnić aktualne opłaty manipulacyjne.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa jest główną stroną internetową Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, na której zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi publikowane są informacje i ogłoszenia, do których prezentowania zobowiązane jest Towarzystwo oraz fundusze inwestycyjne utworzone i zarządzane przez Towarzystwo, w tym w szczególności: prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy, informacje o cenie zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, ogłoszenia o zmianach statutów funduszy oraz inne ogłoszenia i informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz statuty funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo.Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005 r.

Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy, utworzone i zarządzane przez Towarzystwo, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami, zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy.Profil ryzyka i zysku danego funduszu/subfunduszu wskazany jest w dokumencie kluczowe informacje dla inwestorów. Klient dokonując inwestycji w fundusze zarządzane przez Towarzystwopowinien mieć świadomość związanych z tym opłat manipulacyjnych.

Nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu w innej walucie niż wyceniany jest Subfundusz, powoduje ryzyko kursowe po stronie uczestnika co wiąże się z możliwością powstania dodatkowej straty z inwestycji.

Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek informacje finansowe przedstawione na niniejszej stronie internetowej nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące stóp zwrotu wypracowanych przez fundusze nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji w fundusze oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.

Towarzystwo zachęca, w szczególności osoby zainteresowane uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych prezentowanych na niniejszej stronie internetowej, do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwisy internetowe w czasie ich odwiedzin i zapisywane po stronie użytkownika (na komputerze, laptopie, telefonie). Przechowują informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Towarzystwo w następujących celach:

  • automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwisy internetowe, dzięki czemu można generować spersonalizowane strony,
  • przechowywania parametrów sesji po zalogowaniu się użytkownika do serwisów,
  • statystycznych (stanowiących pomoc w administrowaniu i określeniu profilu informacji, jakimi zainteresowani są użytkownicy).

Pliki cookies w żaden sposób nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu oraz na komputerach. Nie wpływają na sposób działania komputera. Nie pozwalają także zidentyfikować użytkowników aby np. na ich podstawie ustalić tożsamość osób korzystających z serwisów.

Użytkownicy, którzy uważają że pliki cookies naruszają ich prywatność, mogą w każdej chwili, samodzielnie zarządzać nimi poprzez odpowiednie ustawienie opcji w swojej przeglądarce internetowej w zakładce prywatność. Można m.in. określić ustawienia dla różnych typów plików cookies, blokować je lub usuwać, na poziomie konkretnego serwisu, lub w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki internetowej.

Wyłączenie lub usunięcie plików cookies może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z niektórych opcji serwisu internetowego prowadzonego przez Towarzystwo.

INFORMACJA O SUPERFUND TFI

w ramach świadczenie usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

 

Ø  firma towarzystwa

 

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Ø  oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie usług, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia

 

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005 r.

 

Ø  sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem

Klient może kontaktować się z Towarzystwem poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Towarzystwa, drogą telefoniczną oraz mailową.

Ø  dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z towarzystwem

Plac Trzech Krzyży 18,00-499 Warszawa

Infolinia:
0-801 588 188 – dla telefonów stacjonarnych

+48 22 556 88 62 – dla telefonów komórkowych

tel: +48 22 556 88 60

fax: +48 22 556 88 80

e-mail: superfundtfi@superfund.com     

 

Ø  podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez towarzystwo

 

o    Klient w każdym momencie uprawniony jest do złożenia Reklamacji dotyczącej działania Towarzystwa, Funduszy oraz podmiotów obsługujących Fundusze.

o    Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Towarzystwa, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Towarzystwa, za pośrednictwem faksu na numer 022 556-88-80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@superfund.com.

o    Złożenie Reklamacji przez Klienta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz Towarzystwa.

o    Za datę złożenia Reklamacji rozumie się datę jej wpływu do Towarzystwa.

o    Towarzystwo może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną Reklamacją. W takim przypadku bieg terminu rozpatrywania Reklamacji zostaje zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Klienta. W takim przypadku Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnień Klienta.

o    Podstawową formą udzielenia odpowiedzi na Reklamację jest odpowiedź pisemna. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zaniechanie udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej w odniesieniu do Reklamacji, które mogą zostać rozpatrzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności Reklamacji, które zostały złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej.

o    Decyzję o realizacji roszczeń finansowych Klientów podejmuje zarząd Towarzystwa po uprzedniej informacji od Kierownik jednostki organizacyjnej Towarzystwa oraz opinii Inspektora Nadzoru.

o    Pismo wyjaśniające skierowane do Klienta w odpowiedzi na Reklamację powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, w tym wyjaśnienia na temat zgłoszonego naruszenia oraz mających zastosowanie przepisów prawa, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów. Pismo powinno zostać podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej Towarzystwa, lub wskazanego przez niego Pracownika lub Inspektora Nadzoru, ze wskazaniem zajmowanego stanowiska służbowego.

o   Udzielanie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klientów powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty wpływu Reklamacji do Towarzystwa, na adres wskazany w Reklamacji.

o   W przypadku, gdy rozpatrzenie Reklamacji nie jest możliwe w terminie wskazanym powyżej, Towarzystwo zawiadamia Klienta o nowym terminie rozpatrzenia Reklamacji, który nie powinien jednak przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku braku możliwości zachowania ww. terminu, o najkrótszym możliwym terminie, z podaniem przyczyny opóźnienia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu rozpatrzenia.

 

 

Ø  podstawowe zasady postępowania towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach

o    Towarzystwo podejmuje wszelkie działania, aby zapobiegaćprzepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi,w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, poszczególneczynności, które mogą powodować powstanie konfliktuinteresów oraz zapewnianadzór nad takim przepływem informacji, jeżeli jest onkonieczny.

o    Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych mogących spowodować konflikt interesów, zobowiązane są do nieprzekazywania takich informacji osobom niezaangażowanym w danym zakresie działania Towarzystwa.

o    Towarzystwo podejmuje działania w celu zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą Osobę obwiązaną czynności z zakresu działania Towarzystwa, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów oraz zapewnia nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności.

o    Towarzystwo zapobiega istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób wykonujących określone czynności w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów.

o    Towarzystwo zapewnia odpowiedni podział zadań wśród pracowników, ograniczając ryzyko powstania konfliktu interesów oraz odpowiednią niezależność uzasadnioną zakresem obowiązków.

o    W przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne Towarzystwa nie są wystarczające, aby z należytą pewnością uznać, że ryzyko naruszenia interesów klienta nie występuje, Towarzystwo jest zobowiązane ujawnić klientowi ogólny charakter lub źródło konfliktu przed zawarciem transakcji, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce nadal korzystać z usług Towarzystwa w tej konkretnej sytuacji.

 

Ø  koszty i opłaty związane z usługą

Informacje o kosztach i opłatach zawarte są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Ø  sposoby przekazywania zleceń do towarzystwa

 

Zlecenia mogą być składane osobiście siedzibie Towarzystwa lub w drodze korespondencyjnej zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie ww.superfund.pl.

 

Ø  podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

 

Towarzystwo jest dystrybutorem jedynie funduszy inwestycyjnych którymi zarządza. Zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Superfund określone są w statutach oraz prospektach informacyjnych tych funduszy.

Potwierdzam zapoznanie się z tymi ważnymi informacjami i akceptuję je.