Raport z zarządzania Grudzień 2007

Rok 2007 przyniósł znaczne wzrosty wartości indeksów na większości światowych giełd, pomimo słabszego zachowania się rynków akcji w miesiącach jesiennych i zimowych związanego z obawami o skutki kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime. Imponujące tempo wzrostu gospodarki chińskiej przekładało się na wzrosty cen akcji na większości giełd azjatyckich. Niemiecki DAX oraz amerykański Nasdaq zyskały na przestrzeni mijającego roku po 18%. Rynki obligacji i pieniężny poruszały się w pierwszej połowie 2007 r. w trendzie spadkowym, co było reakcją na obawy inwestorów o pojawiające się widmo inflacji oraz wynikiem dobrych perspektyw światowej gospodarki. Miesiące wakacyjne przyniosły wzrost niepewności inwestorów związanej z zataczającym coraz szersze kręgi kryzysem rynku kredytów hipotecznych, co miało przełożenie na zmianę trendu na rynkach długu. Dolar amerykański osłabiał się w mijającym roku w stosunku do większości walut, co było pochodną wzrostu zainteresowania inwestorów walutami gospodarek, które korzystały z hossy na rynku surowców. Katalizatorem spektakularnego wzrostu cen nośników energii było nasilenie się napięć natury geopolitycznej połączone ze znacznym wzrostem popytu. Osłabiający się dolar oraz obawy o możliwość wzrostu inflacji w USA zachęcały inwestorów do inwestycji w złoto, co pociągnęło za sobą znaczny wzrost cen tego metalu. Produkty rolne (pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kawa) drożały w wyniku znacznego wzrostu popytu ze strony przemysłu biopaliwowego.

Złoto

Fundusze Superfund osiągnęły znaczne zyski z pozycji w kontraktach terminowych na złoto. W grudniu notowania tego metalu, po wzroscie o 6,7%, osiągnęły poziomy zbliżone do historycznych szczytów. Do kontynuacji hossy przyczyniały się obawy o poziom inflacji w USA oraz wzrosty cen na rynku surowców energetycznych. Dodatkowym czynnikiem, który zachęcał pod koniec miesiąca do zakupów złota, była niepewność geopolityczna wywołana zamachem na Benazir Bhutto. Na przestrzeni minionego roku złoto zdrożało o 31,1%, co w dużej mierze wiązało się z trwającą deprecjacją dolara amerykańskiego.

Kontrakty terminowe na indeks dolarowy

Inwestycje w kontrakty terminowe na indeks dolarowy nie miały większego wpływu na osiągnięte przez nas w zeszłym miesiącu stopy zwrotu. Początek grudnia przyniósł umocnienie się amerykańskiej waluty, co było pochodną dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy oraz wyższego niż prognozowany poziomu inflacji. Druga połowa miesiąca upłynęła pod znakiem odwrócenia się krótkotermionowej korekty wzrostowej, na co wpływ miały słabe odczyty wskaźników dotyczących rynku nieruchomości oraz zamówień dóbr trwałych. Długoterminowy trend spadkowy indeksu dolarowego był kontynuowany na przestrzeni mijającego roku. Spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do 6 głównych walut o 8,1% oznaczał osiągnięcie przez indeks dolarowy historycznie niskich poziomów. Walucie największej światowej gospodarki nie sprzyjały posunięcia części banków centralnych, które, dywersyfikując swoje rezerwy walutowe, pozbywały się dolarów, a także prognozy słabszego wzrostu PKB w 2008 roku, co może przełożyć się na kolejne cięcia stóp procentowych przez FED.

Soja

W 2007 automatyczne systemy transakcyjne Superfund wygenerowały znaczne zyski z inwestycji w kontrakty terminowe na soję. Notowania tego zboża poruszały się w ramach długoterminowego trendu wzrostowego i, po wzroście o 75,4% na przestrzeni roku, osiągnęły w grudniu 34-letnie maksima. Głównymi katalizatorami hossy były: wyraźny spadek poziomu zapasów, wzrost eksportu do Chin, niekorzystne dla notowań soi prognozy pogody na 2008 r., słabnący dolar oraz rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu biopaliwowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu z zarządzania za grudzień 2007.