Najwyższa w historii wycena Superfund GCT USD

Utrzymujące się w czerwcu wyraźne trendy na najważniejszych rynkach obligacji przyczyniły się do osiągnięcia przez fundusze Superfund bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Warto w tym miejscu odnotować osiągnięcie najwyższej w historii wyceny przez fundusz Superfund GCT USD. Od momentu uruchomienia tego funduszu (styczeń 2000 r.) osiągnął on całkowitą stopę zwrotu w wysokości 403,1%, co odpowiada średniorocznej stopie zwrotu na poziomie 24,1%. Christian Bacha, założyciel oraz właściciel Superfund, podkreśla bardzo dobre wyniki najmłodszego funduszu Superfund: ”Nasz nowy fundusz, Superfund SICAV B/EUR, który podobnie jak fundusz Superfund GCT USD stosuje strategie inwestycyjną B, osiągnął na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy stopę zwrotu na poziomie 40,1%.”

Dobre wyniki na rynku obligacji brytyjskich.

Obawy inwestorów związane z kontynuacją cyklu zacieśniania polityki pieniężnej sprawiły, że pierwsze sesje ubiegłego miesiąca na globalnym rynku obligacji upłynęły pod znakiem spadku notowań. System transakcyjny Superfund pozwolił wygenerować imponujące zyski na krótkich pozycjach w kontraktach terminowych na brytyjskie obligacje skarbowe. Indeks brytyjskich obligacji kontynuował trend spadkowy po publikacji danych makro, wykazujących marginalną zmianę poziomu produkcji przemysłowej, czemu towarzyszył jednak wyraźniejszy wzrost cen na poziomie producentów (PPI). Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 5.5%, zaznaczając jednak że walka z inflacją będzie prawdopodobnie wymagała zaostrzenia polityki monetarnej w przyszłości. Spadały również ceny obligacji amerykańskich, co było spowodowane publikacją dobrych danych makro, które budziły obawy inwestorów o możliwy wzrost presji inflacyjnej. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do poziomu najwyższego od 5 lat. W podobny sposób zachowywały się także notowania europejskich obligacji skarbowych.

Niewielki wpływ pozycji otwartych na rynku cukru

Automatyczne systemy transakcyjne Superfund nie wygenerowały w ubiegłym miesiącu istotnego wyniku na rynku cukru. Notowaniom tego towaru towarzyszyła w czerwcu stosunkowo wysoka zmienność, jednak w skali miesiąca cena cukru wzrosła w niewielkim stopniu. Na początku czerwca, po publikacji raportu analitycznego zawierającego prognozę wygenerowania w bieżącym roku nadwyżki w wysokości 10 milionów ton, ceny cukru osiągnęły 2-letnie minima Do odwrócenia trendu w połowie ubiegłego miesiąca przyczynił się wzrost notowań surowców energetycznych oraz wprowadzenie ograniczeń eksportowych przez Indie.