Superfund TFI członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

W dniu 28 listopada 2006 roku Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na mocy uchwały nr. 3/2006 podjęło decyzję o przyjęciu do grona członków IZFiA Superfund TFI SA.

Jesteśmy przekonani, iż współpraca pomiędzy Superfund TFI a IZFiA przyniesie długofalowe i obustronnie satysfakcjonujące korzyści oraz przyczyni się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

IZFiA jest organizacją pozarządową zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Powołana została 28 października 2004, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 146 poz. 1546) o funduszach inwestycyjnych. Izba Zarządzających przejęła dorobek niematerialny Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce i kontynuuje zapoczątkowane przez Stowarzyszenie działania. IZFiA jest członkiem EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Środowisko Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dzięki możliwości utworzenia izby gospodarczej zyskało możliwość pełniejszej reprezentacji sektora.

Członkowie IZFiA - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - zarządzają w chwili obecnej ponad 200 funduszami inwestycyjnymi, w których zgromadzone aktywa na koniec listopada 2006 roku przekroczyły 94 mld PLN.


Fundusze inwestycyjne stanowią szybko rosnący segment polskiego rynku kapitałowego i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce narodowej. Wśród wielu czynników dynamicznego wzrostu tej branży wskazać należy zaufanie do funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, jako bezpiecznego i transparentnego sposobu zarządzania finansami. Sposobu o wysokim stopniu regulacji nadzoru i bezpieczeństwa, zapewniającego ponadto godziwy zysk przy jasnych i jednoznacznie określonych kosztach.