Superfund w Polsce

w Polsce, będzie dostępny dla polskich Inwestorów już w grudniu br. SUPERFUND umożliwi Inwestorom dostęp zarówno do rynków finansowych jak i towarowych.

Warszawa, 30 listopada 2005 r. SUPERFUND SFIO jest Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym na rynku polskim zgodnie z obowiązującym prawem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. SUPERFUND SFIO jest pierwszym w Polsce funduszem parasolowym, którego subfundusze inwestują w fundusze bazowe typu managed futures (luksemburskie Superfund SICAV EUR). Z kolei fundusze bazowe inwestują w najbardziej płynne
na świecie finansowe i towarowe kontrakty terminowe. Produkt Superfund jest absolutną nowością na rynku polskim.

Celem SUPERFUND SFIO jest umożliwienie Inwestorom osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków dzięki systematycznej kontroli ryzyka i wykorzystaniu szerokiej dywersyfikacji rynkowej i inwestycyjnej.

¨Istotną przewagą funduszy typu managed futures – w które inwestować będzie SUPERFUND SFIO, nad tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi jest możliwość osiągania zysków nie tylko w okresach trendów wzrostowych, ale również w okresach bessy. Fundusze managed futures są bowiem nisko skorelowane z rynkiem akcji, idealnie nadają się jako alternatywny produkt inwestycyjny w klasycznym inwestycyjnym portfelu papierów wartościowych. Właściwie dobrany fundusz managed futures obniża ryzyko i podnosi wyniki całego portfela.˝ mówi Christian Baha, właściciel i założyciel SUPERFUND Group.

Trzy strategie inwestycyjne W ramach SUPERFUND SFIO Klientom oferowane będą trzy subfundusze zarządzane według trzech sprawdzonych strategii, różniących się profilem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu - tradycyjna, dynamiczna i agresywna. Celem poszczególnych strategii - każdego z Subfunduszy, jest odwzorowanie wyników luksemburskich funduszy SUPERFUND SICAV EUR.

SUPERFUND SFIO

Subfundusz A – będzie odzwierciedlał zachowania funduszu SUPERFUND SICAV A EUR.
Do 100% inwestowanych przez klientów środków pieniężnych lokowanych będzie w SICAV A
a do 20% aktywów w SICAV B
i C.
Subfundusz B - będzie odzwierciedlał zachowania funduszu SUPERFUND SICAV B EUR.
Do 100% aktywów funduszu ulokowane będzie w SICAV B,
a do 20% w SICAV A i C.
Subfundusz C – będzie odzwierciedlał zachowania funduszu SUPERFUND SICAV C EUR. Subfundusz będzie inwestował do 100% aktywów w SICAV C, a do 20% w SICAV A
i B.

System transakcyjny

Zarządzanie wszystkimi strategiami SUPERFUND SICAV EUR odbywa się przy wykorzystaniu automatycznego systemu transakcyjnego, opartego o ponad 100 kontraktów terminowych notowanych na całym świecie. Stosowany system techniczny na bieżąco analizuje rynkowe trendy, wskazując najodpowiedniejsze momenty na zawarcie transakcji, przy jednoczesnej kontroli ryzyka poprzez zastosowanie limitów ograniczających straty (stop loss). Wyniki inwestycyjne uzyskane przez system transakcyjny, osiągający zyski zarówno na rynkach rosnących jak i spadających, charakteryzuje niska korelacja z rynkami akcji i obligacji.

˝Nie chcemy zachęcać polskich Inwestorów do lokowania wszystkich oszczędności w fundusz managed futures. SUPERFUND SFIO jest zalecany jako domieszka do tradycyjnego portfela inwestycyjnego - fundusze managed futures dopiero w połączeniu z klasycznymi produktami inwestycyjnymi mogą wykazać swoją siłę polegającą na obniżeniu ryzyka całego portfela. Rozsądna domieszka funduszy hedgingowych, zgodnie z nowoczesną teorią portfela powinna zawierać się w przedziale pomiędzy pięć i dwadzieścia procent.˝ - dodaje Christian Baha.

SUPERFUND SFIO już w grudniu Obecnie trwa proces rejestracyjny Funduszu. Po rejestracji SUPERFUND SFIO polscy Inwestorzy będą mogli zakupić jednostki uczestnictwa Funduszu w siedzibie firmy, a w późniejszym terminie u wybranych dystrybutorów licencjonowanych przez KPWiG (banki, biura maklerskie, pośrednicy finansowi). Minimalna wartość pierwszej inwestycji do SUPERFUND SFIO wyniesie równowartość 40 000 euro. Jednostki uczestnictwa Funduszu wyceniane będą w każdą środę – pod warunkiem, że jest to dzień roboczy, oraz w pierwszy dzień roboczy przypadający po wycenie funduszy SICAV w Luksemburgu. Nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszy SUPERFUND SFIO możliwe będzie każdego dnia wyceny, natomiast zlecenia odkupienia składać można będzie raz w miesiącu – w dzień wyceny, przypadający po pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca w Luksemburgu. Grupa Superfund Akcjonariuszem SUPERFUND TFI jest austriacka firma SUPERFUND Asset Management - założona w 1995 roku przez Chrystiana Baha oraz Chrystiana Halper (do 2004 roku firma istniała pod nazwa Quadriga). SUPERFUND jest już od lat obecny na świecie oferując swoje produkty w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. SUPERFUND zarządza obecnie ponad 1,5 mld EUR zgromadzonymi od ponad 55 tys. klientów.

Fundusze Grupy SUPERFUND były już wielokrotnie wyróżniane przez międzynarodowe instytucje. Ponadto zamknięte już dla nowych inwestorów fundusze SUPERFUND Q-AG (Quadriga AG)
i SUPERFUND GCT USD (Quadriga GCT USD) należą do najbardziej zyskownych funduszy managed futures na świecie - w ostatnich latach były przez Standard & Poor's wielokrotnie nagradzane pięcioma gwiazdami.