Oświadczenie Superfund TFI S.A.

w sprawie wpływu obecnej sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych na fundusze inwestycyjne zarządzane przez Superfund TFI S.A.


Kryzys na rynkach finansowych, który możemy obecnie obserwować, dotknął szeregu instytucji finansowych na cały świecie, w tym również wielkich banków inwestycyjnych i największego towarzystwa ubezpieczeniowego na świecie. Po Bear Stearns również Lehman Brothers i AIG popadły w kłopoty z zachowaniem płynności i wypłacalnością.

Mając na względzie zaistniałą sytuację Superfund TFI S.A. pragnie podkreślić, że fundusze, których tytuły uczestnictwa nabywają fundusze inwestycyjne zarządzane przez Superfund TFI S.A. nie utrzymują żadnych kontaktów handlowych z Lehman Brothers. Za pośrednictwem tego banku inwestycyjnego nie były realizowane żadne transakcje terminowe. Lehman Brothers nie był również emitentem ani gwarantem żadnego produktu, w które zaangażowane są fundusze zarządzane przez Superfund TFI S.A. Dlatego też inwestorzy, którzy powierzyli środki funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Superfund TFI S.A., w żadnej mierze nie są dotknięci niewypłacalnością Lehman Brothers.

Upadłość Lehman Brothers i dramatyczna sytuacja AIG, wywołały reakcję na światowych giełdach w postaci dotkliwych spadki kursów akcji banków i firm ubezpieczeniowych. Związane z tym miliardowe starty stały się przyczyną decyzji organów nadzoru giełdowego w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii i Australii, polegających na wprowadzeniu ograniczenia w prowadzeniu tzw.: „krótkiej sprzedaży” w odniesieniu do akcji. Decyzja ta miała na celu zapobieżenie groźbie dalszych zmasowanych spadków kursów.

Superfund TFI S.A. pragnie poinformować, że obecny zakaz „krótkiej sprzedaży” akcji nie dotyczy funduszy, których tytuły uczestnictwa nabywają fundusze inwestycyjne zarządzane przez Superfund TFI S.A. Fundusze te dokonują bowiem inwestycji wyłącznie w oparciu o indeksy giełdowe, takie jak: DAX, EuroStoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 , etc. na rynkach o wysokiej płynności finansowej, podlegających rygorystycznemu nadzorowi niezależnie do sytuacji panującej na rynkach finansowych. Fundusze te ani w przeszłości ani obecnie nie zajmowały i nie zajmują „krótkich pozycji” w odniesieniu do pojedynczych akcji. Również w przyszłości działalność taka nie będzie stanowić elementu strategii inwestycyjnej tych funduszy. Stąd też wprowadzone ograniczenia nie oddziaływują na fundusze zarządzane przez Superfund TFI S.A., które w dalszym ciągu będą mogły czerpać zyski z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy hedgingowych typu „managed futures”, które za pośrednictwem standardowych kontraktów terminowych mogą korzystać zarówno ze wzrostów jak i spadków kursów na ponad 100 rynkach finansowych i towarowych.

Najlepszym tego dowodem jest uzyskanie przez Superfund TFI S.A. bardzo dobrych wyników również w ostatnim okresie, tak trudnym dla globalnych rynków finansowych.