Ogłoszenie w sprawie zmiany „Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje niniejszym o wprowadzeniu zmian w treści „Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego”. Regulamin w treści przytoczonej poniżej wchodzi w życie w dniu 5 grudnia 2008 roku.
Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w treści Regulaminu jest nowe określenie zasad zawierania umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego. Począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu, osoba zamierzająca zawrzeć umowę o korzystanie z serwisu, po otrzymaniu dwóch egzemplarzy umowy oraz skompletowaniu wymaganych dokumentów, nie będzie dokonywała samodzielnie ich wysyłki, ale będzie zobowiązana jedynie do skontaktowania się telefonicznego z Superfund TFI S.A., w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru przez kuriera przesyłki zawierającej umowę oraz załączane do niej dokumenty (§ 1 ust. 2 pkt 5 Regulaminu). Koszty związane z odbiorem przesyłki oraz dostarczeniem jej do Superfund TFI S.A. przez kuriera, nie obciążają osoby zawierającej umowę i będą pokrywane przez Superfund TFI S.A.

 

„REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) oferowanego przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. i fundusze inwestycyjne (łącznie zwane „Funduszem”) zarządzane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną (Towarzystwo) przez osoby przystępujące do Funduszu lub uczestników Funduszu. Lista Funduszy, które oferują korzystanie z usług STI znajduje się na stronie internetowej www.superfund.pl.

 

2. Korzystanie z usług w ramach STI może obejmować:
1) dostęp do informacji o stanie inwestycji w Funduszu;
2) składanie Zleceń związanych z przystępowaniem do Funduszu, nabywaniem oraz odkupywaniem Jednostek w Funduszu, dostępnych w ramach usługi STI na podstawie niniejszego Regulaminu;
3) składanie Dyspozycji związanych z otwartymi Rejestrami prowadzonymi na rzecz Uczestnika;
4) składanie Dyspozycji związanych z podpisaną Umową.
3. Szczegółowy wykaz usług w ramach STI określony jest Tabelą Funkcjonalności dostępną w STI oraz na stronie www.superfund.pl.
4. Usługi dystrybucji Jednostek Uczestnictwa w ramach STI wykonywane są za pośrednictwem Agenta Transferowego, a także mogą być wykonywane za pośrednictwem wskazanych przez Fundusz Dystrybutorów działających na zlecenie Funduszu, jako dystrybutor Jednostek Uczestnictwa zbywanych i odkupywanych przez Fundusz za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. Zakres czynności wykonywanych przez Agenta Transferowego, jak i każdego z dystrybutorów określa niniejszy Regulamin.
Definicje używane w niniejszym Regulaminie:
Agent Transferowy
ProService Sp. z o. o. jako podmiot oferujący STI, a także prowadzący na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa rejestry Uczestników oraz wykonujący inne czynności na rzecz Funduszu na podstawie umów z Funduszem lub Towarzystwem.
Aktywacja listy kodów jednorazowych
Dyspozycja składana przez Użytkownika, na podstawie której następuje autoryzacja wskazanej Listy kodów jednorazowych.
Dezaktywacja listy kodów jednorazowych
Dyspozycja składana przez Użytkownika, na podstawie której następuje zablokowanie wskazanej Listy kodów jednorazowych.
Dyspozycja
Oświadczenie woli składane przez Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu (np. udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie/odwołanie blokady Rejestru, reklamacja, zmiana adresu korespondencyjnego) lub związane z zawartą Umową (np. zamówienie listy kodów jednorazowych, aktywacja listy kodów jednorazowych, dezaktywacja listy kodów jednorazowych, wypowiedzenie Umowy), nie będące Zleceniem.
Dystrybutor
Agent Transferowy lub inny podmiot prowadzący działalność maklerską lub inny podmiot za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.
Fundusz
Fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także wydzielone w ich ramach subfundusze.
Hasło
Kod współistniejący z Identyfikatorem służący do identyfikacji Użytkownika. Poprawne podanie Identyfikatora i Hasła powoduje identyfikację w STI.
Identyfikator
Kod alfanumeryczny służący do identyfikacji Użytkownika. Kod jest unikalny w ramach STI. 
Jednostka Uczestnictwa
Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Funduszu.
Klient
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba upoważniona do działania w jej imieniu, która podpisuje Umowę.
Kod jednorazowy
Hasło numeryczne niezbędne do autoryzacji transakcji w STI. Hasło jest jednokrotnego użytku, tj. pozwala na autoryzację tylko jednego Zlecenia lub Dyspozycji, za wyjątkiem Zleceń znajdujących się na Liście zleceń oczekujących na autoryzację.
Link aktywacyjny
Wskazanie na stronę internetową przygotowaną specjalnie dla wskazanego Klienta i udostępnioną mu w celu aktywowania dostępu dla Użytkownika.
Lista kodów jednorazowych
Lista pięćdziesięciu Kodów jednorazowych, które otrzymuje Użytkownik.
Lista zleceń oczekujących na autoryzację
Funkcjonalność pozwalająca na przechowywanie operacji, które w ramach składania Zleceń nie zostały autoryzowane przez Użytkownika. Zlecenia z tej Listy mogą być autoryzowane pojedynczo lub grupowo za pomocą Kodu jednorazowego.
Pracownik POK
Osoba zatrudniona w POK i upoważniona do obsługi Klientów.
Punkt Obsługi Klientów lub POK
Punkt obsługi klientów Dystrybutora, prowadzący obsługę Klientów.
Regulamin
Niniejszy regulamin określający zasady korzystania z STI, określające m.in. sposób składania Zleceń i Dyspozycji poprzez STI.
Rejestr
Elektroniczna ewidencja danych Uczestnika, uwzględniająca liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa oddzielna dla każdego Funduszu.
Reprezentant w STI
Osoba fizyczna występująca w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i upoważniona do składania Zleceń oraz Dyspozycji jedynie w STI.
Serwis Transakcyjno – Informacyjny (STI)
System umożliwiający Klientom wypełnienie Umowy, uzyskiwanie informacji i składanie Zleceń oraz Dyspozycji za pomocą Internetu.
Statut
Uchwalony przez Towarzystwo statut Funduszu regulujący w szczególności prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w Funduszu.
Tabela funkcjonalności
Wykaz Zleceń, Dyspozycji oraz innych usług oferowanych w ramach STI, które są przyjmowane lub oferowane przez poszczególne Fundusze.
Uczestnik
Osoba, na rzecz której w Rejestrze są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części.
Umowa
Umowa zawierana z Agentem Transferowym i Funduszem o korzystanie z usług STI zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik
Osoba posiadająca Identyfikator i Hasło, która ma, na podstawie Umowy, uprawnienia do korzystania z STI.
Zlecenie
Operacja mająca na celu zmianę wartości Rejestru Uczestnika (Otwarcie Rejestru, Odkupienie, Konwersja).
Inne niż określone powyżej terminy i określenia użyte w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich znaczeniem podanym w Statucie.

§ 1
Zawarcie Umowy
1. Usługa Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) dostępna jest jedynie dla osób, które zawarły Umowę. Zawarcie Umowy umożliwia Użytkownikowi składanie Zleceń i Dyspozycji, określonych Tabelą Funkcjonalności w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych Rejestrów Użytkownika w Funduszach, które oferują korzystanie z usług STI.
2. Umowa jest zawierana zgodnie z następującymi zasadami:
1) Klient wypełnia udostępniony w STI formularz Umowy oraz wybiera Identyfikator i Hasło;
2) Klient zobowiązany jest wskazać w Umowie rachunek lub rachunki bankowe, prowadzone na rzecz podmiotu zawierającego Umowę, na który będą przekazywane środki należne podmiotowi zawierającemu Umowę z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa. O ile nie zostanie postanowione inaczej, Fundusze nie mają obowiązku przekazywania należnych Klientowi środków z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa na inny rachunek/rachunki, niż wskazany w Umowie. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości posiadacza rachunku bankowego, o którym mowa powyżej;
3) zawierając Umowę osoba ją zawierająca:
a) zobowiązuje się, iż – o ile nie zostanie postanowione inaczej, zgodnie z §9 ust. 3 – przekazanie środków na poczet Nabycia będzie dokonywane za pośrednictwem prowadzonego na jej rzecz rachunku bankowego, i jednocześnie składa dyspozycję przekazywania należnych jej środków z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia na prowadzony na jej rzecz rachunek/rachunki wskazane w Umowie;
b) upoważnia Towarzystwo do uzyskania od banku prowadzącego rachunek/rachunki wskazane w Umowie wszystkich informacji dotyczących posiadacza tych rachunków.
4) po stwierdzeniu, że formularz Umowy został wypełniony prawidłowo, Agent Transferowy wysyła do Klienta dwa egzemplarze Umowy wraz z listą niezbędnych do niej załączników;
5) po otrzymaniu dwóch egzemplarzy Umowy oraz skompletowaniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Załączniku do Regulaminu, Klient kontaktuje się telefonicznie z Towarzystwem pod numerem telefonu 0-801 588 188, w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru przesyłki zawierającej jeden podpisany egzemplarz Umowy oraz pozostałe wymagane dokumenty, przez kuriera. W związku z obowiązującymi Towarzystwo regulacjami, dotyczącymi przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”, osoba składająca zlecenie jest zobowiązana do osobistego przekazania wypełnionych formularzy Umowy oraz załączanych dokumentów, kurierowi, wskazanemu przez Towarzystwo. W celu prawidłowego ustalenia tożsamości osoby zawierającej Umowę, kurier zobowiązany jest do potwierdzenia na podstawie okazanego dowodu osobistego lub paszportu, tożsamości osoby zawierającej Umowę;
6) po otrzymaniu podpisanej Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i stwierdzeniu prawidłowości otrzymanych dokumentów, Towarzystwo niezwłocznie przekazuje otrzymany formularz Umowy Agentowi Transferowemu;
7) Agent Transferowy wysyła do Klienta na jego adres korespondencyjny wpisany w Umowie w bezpiecznej kopercie Listę kodów jednorazowych, umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą STI.
3. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy określonego w ust. 2 Umowa może być zawarta za pośrednictwem Towarzystwa lub Dystrybutorów upoważnionych przez Fundusz do podpisania Umowy w jego imieniu. W takim wypadku Umowa podpisywana jest w POK Towarzystwa lub Dystrybutora. Do zawarcia Umowy w powyższym trybie zastosowanie mają postanowienia ust. 2 pkt 2), 3). Wypełniony formularz Umowy z danymi jest przesyłany do Agenta Transferowego, gdzie po sprawdzeniu Umowy, aktywowana jest usługa STI. Agent Transferowy w ramach aktywacji usługi STI wysyła do Klienta na jego adres korespondencyjny wpisany w Umowie, Identyfikator, Hasło oraz Listę kodów jednorazowych, umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą STI w bezpiecznej kopercie.
4. W zależności od statusu podmiotu zawierającego Umowę (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), do formularza Umowy, powyżej powinny być dołączone kopie odpowiednich dokumentów, które wskazuje Załącznik do Regulaminu.
5. Aktywacja usługi STI jest dokonywana w dniu wskazanym w Umowie jako data aktywacji usługi STI.
6. Każdy Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę na korzystanie z usług STI.
7. W przypadku Użytkowników, którzy chcą otworzyć Rejestry będące wspólną własnością małżonków (Wspólne Rejestry Małżeńskie) konieczne jest podpisanie osobnych Umów przez każdego z małżonków.
8. Użytkownikiem STI mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
9. W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej Zlecenia i Dyspozycje mogą być składane jedynie przez Użytkowników będących Reprezentantami.
10. Pełnomocnicy ustanowieni do dokonywania czynności na Rejestrach prowadzonych w Funduszu nie są uprawnieni do zawarcia Umowy ani do składania Zleceń czy Dyspozycji w ramach STI.
11. Klient nie może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach STI.
12. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli dotyczącego jego uczestnictwa w Funduszach.
§ 2
Rozwiązanie Umowy
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na podstawie złożonej Dyspozycji Wypowiedzenia Umowy lub otrzymanego przez Agenta Transferowego za pośrednictwem Towarzystwa lub Dystrybutora oświadczenia woli Klienta.
2. Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o śmierci Klienta (osoby fizyczne) albo zlikwidowaniu Klienta (podmioty nie będące osobami fizycznymi).
3. Agent Transferowy i Fundusz mają prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, w szczególności:
1) w przypadku rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień Umowy albo Regulaminu,
2) w każdym przypadku, gdy Agent Transferowy uzna, że dalsze obowiązywanie Umowy naraża na istotne ryzyko bezpieczeństwo STI lub zagraża interesowi Uczestników,
3) w przypadku, gdy Użytkownik przestał spełniać warunki do pozostawania Użytkownikiem STI.
4. Rozwiązanie Umowy nie zmienia stosunku powstałego pomiędzy Klientem a Funduszem. W szczególności Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Klienta w Funduszach pozostają w Rejestrze Klienta.
5. Następujące okoliczności nie stanowią zmiany Umowy:
1) wyłączenie w STI dla wszystkich Użytkowników możliwości składania Zleceń lub Dyspozycji w Funduszu, który rozwiązał z Agentem Transferowym umowę o dystrybucję;
2) dodanie w STI dla wszystkich Użytkowników możliwości składania Zleceń lub Dyspozycji w każdym Funduszu, który dotychczas nie był udostępniony w STI;
3) zmiana Tabeli Funkcjonalności.
§ 3
Odpowiedzialność
1. Dostęp do STI jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Użytkownika, na podstawie Identyfikatora oraz Hasła i jest zabezpieczony na zasadach określonych w § 4.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Agent Transferowy, Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji z wykorzystaniem Identyfikatora, Hasła oraz Kodu jednorazowego przez osoby trzecie;
2) nieprzekazaniem złożonego za pośrednictwem STI Zlecenia czy Dyspozycji złożonej za pośrednictwem STI, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną lub awarią urządzeń, albo przerwaniem połączenia;
3) nienależytą jakością transmisji, przerwą w łączności, przerwą w dostawie prądu, modyfikacją transmisji, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarią sieci telekomunikacyjnej, przerwaniem połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działaniem osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji;
4) naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy;
5) odmową przyjęcia Zlecenia lub Dyspozycji w przypadkach określonych w ust. 3 poniżej;
6) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;
7) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia, którym Agent Transferowy, Towarzystwo ani Fundusz nie mogły się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania Umowy.
3. Agent Transferowy i Fundusz zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji w przypadku:
1) podejrzenia ujawnienia osobom trzecim Identyfikatora, Hasła lub Kodu jednorazowego;
2) nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji;
3) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności w wyniku następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;
4) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia, którym Agent Transferowy, Towarzystwo ani Fundusz nie mogły się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania Umowy.
4. Zlecenia i Dyspozycje dokonywane za pomocą STI będą przekazywane Funduszowi w celu ich wykonania zgodnie ze Statutem. Zlecenia i Dyspozycje przekazane przez STI do Funduszu realizowane są zgodnie z postanowieniami Statutu, którego dotyczy Zlecenie lub Dyspozycja.
§ 4
Zabezpieczania dostępu do STI
1. Klient otrzymuje dostęp do funkcjonalności STI po aktywowaniu Umowy. Każdy Użytkownik posiada Identyfikator i Hasło, które są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Klient w zależności od trybu podpisania Umowy opisanego w § 1 ustala Identyfikator i Hasło podczas wypełniania formularza Umowy w STI, bądź, w pozostałych przypadkach, otrzymuje od Agenta Transferowego Identyfikator i Hasło w bezpiecznej kopercie.
2. Agent Transferowy, Towarzystwo i Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia Identyfikatora i Hasła, tj. użycia Identyfikatora i Hasła przez osoby trzecie.
3. Agent Transferowy i Fundusz zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu do STI w przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązującego prawa.
4. Dostęp do funkcjonalności STI wymaga jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Identyfikacja Użytkownika odbywa się w następującym trybie:
1) Użytkownik klika w link prowadzący do strony internetowej logowania;
2) Użytkownik na stronie logowania wpisuje w odpowiednie miejsca aktualne, przypisane do Użytkownika: Identyfikator i Hasło oraz zatwierdza ich wpisanie.
5. Składanie Zleceń i Dyspozycji wymaga identyfikacji Użytkownika, zgodnie z ust. 4 oraz dodatkowo autoryzacji każdego Zlecenia i Dyspozycji, które wymaga autoryzacji. Autoryzacja Zlecenia lub Dyspozycji odbywa się w następującym trybie:
1) Użytkownik po wpisaniu parametrów Zlecenia lub Dyspozycji jest proszony o zatwierdzenie Zlecenia lub odpowiednio – Dyspozycji;
2) Użytkownik wpisuje w odpowiednie miejsce Kod jednorazowy przy pomocy Kodu jednorazowego ze wskazanej Listy kodów jednorazowych.
6. Agent Transferowy i Fundusz zastrzegają sobie prawo odmowy przetworzenia Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku podejrzenia co do ich autentyczności lub zgodności z obowiązującymi przepisami.
7. Agent Transferowy i Fundusz mogą czasowo ograniczyć dostęp do STI, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności, niezależne od Agenta Transferowego, Towarzystwa lub Funduszu. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyny niedostępności. W takich przypadkach Agent Transferowy, Towarzystwo, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do STI i ich ewentualne skutki.
§ 5
Zasady korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI).
1. Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi STI po aktywacji Umowy. Dostęp do części transakcyjnej usługi STI Użytkownik uzyskuje po dokonaniu aktywacji Listy kodów jednorazowych otrzymanych od Agenta Transferowego.
2. Każda Lista kodów jednorazowych jest przypisana do danego Użytkownika.
3. Aktywna może być tylko jedna Lista kodów jednorazowych.
4. Aktywacji Listy kodów jednorazowych może dokonać tylko Użytkownik.
5. W przypadku pierwszej Listy kodów jednorazowych aktywacji dokonuje się po otrzymaniu pocztą elektroniczną listu z Linkiem aktywacyjnym, który umożliwia wejście na personalizowaną stronę pozwalającą na aktywowanie Użytkownika i pierwszej Listy kodów jednorazowych. Link aktywacyjny jest dostępny tylko przez pewien czas definiowany przez administratora STI. W treści listu znajduje się informacja o terminie aktywności Linku aktywacyjnego (dokładna data i godzina, do której Link aktywacyjny jest aktywny). Użytkownik poprzez Link aktywacyjny po podaniu prawidłowego zestawu danych (Identyfikatora i Hasła i pierwszego kodu) z Listy kodów jednorazowych), aktywuje dostęp do części transakcyjnej STI i Listę kodów jednorazowych.
6. Aktywacji kolejnej Listy kodów jednorazowych Użytkownik dokonuje poprzez:
1) podanie ostatniego Kodu jednorazowego z aktywnej Listy kodów jednorazowych i pierwszego Kodu jednorazowego z tej Listy, w sytuacji, gdy w ramach składania Zlecenia lub Dyspozycji użyty jest przedostatni Kod jednorazowy z aktywnej Listy kodów jednorazowych;
2) wybranie opcji "Aktywacja Listy kodów jednorazowych" w sekcji Dyspozycje w ramach modułu STI oraz wskazanie numeru Listy kodów jednorazowych, która ma być aktywowana, w sytuacji, gdy Użytkownik nie posiada aktywnej Listy kodów jednorazowych (dotychczasowe Listy kodów jednorazowych zostały dezaktywowane, skradzione lub zgubione). Aktywacja wskazanej Listy kodów jednorazowych nastąpi po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie pomocniczezarejestrowane przy aktywowaniu Umowy.
7. Trzykrotne błędne wprowadzenie Identyfikatora, Hasła lub Kodu jednorazowego powoduje zablokowanie dostępu do funkcjonalności STI na czas określony przez Towarzystwo.
8. W przypadku zagubienia Hasła lub Identyfikatora Użytkownik na stronie do logowania się do usługi STI może podać Identyfikator, jeżeli pamięta, lub swój adres poczty elektronicznej. Na tej podstawie wysyłany jest do Użytkownika list pocztą elektroniczną z Linkiem aktywacyjnym do strony internetowej, na której Użytkownik musi podać Kod jednorazowy ze wskazanej Listy kodów jednorazowych albo odpowiedzieć na pytanie pomocnicze, jakie zostało zarejestrowane przy aktywowaniu Umowy. Strona dostępna jest tylko przez określony czas. Użytkownicy mający dostęp do funkcjonalności STI mogą podać kolejny kod z Listy kodów jednorazowych. Po podaniu poprawnych danych ukazuje się strona internetowa, która umożliwia zmianę Hasła lub Identyfikatora.
9. Złożenie Zlecenia lub Dyspozycji za pomocą STI wymaga autoryzowania Zlecenia lub Dyspozycji przez Użytkownika przy użyciu Kodów jednorazowych.
10. W ramach składania Zlecenia Użytkownik może autoryzować zlecenie i tym samym skierować je do realizacji, albo zapisać na Liście zleceń oczekujących na autoryzację, gdzie możliwe jest ich późniejsze autoryzowanie. Zlecenia z Listy zleceń oczekujących na autoryzację mogą być autoryzowane pojedynczo lub grupowo.
11. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane w ramach STI Zlecenia i Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją.
12. Przyjmuje się, że Zlecenia i Dyspozycje poprawnie złożone i autoryzowane przez Użytkownika w STI są otrzymane przez Agenta Transferowego w rozumieniu Statutu.
13. Użytkownik może anulować złożone Zlecenie czy Dyspozycję do czasu ich autoryzacji. Odwołanie autoryzowanego Zlecenia czy Dyspozycji, które zostało już przekazane Funduszowi do realizacji nie jest możliwe.
§ 6
Część informacyjna STI
1. Użytkownik, na warunkach przewidzianych Regulaminem może uzyskać dostęp do informacji publikowanych w STI.
2. Agent Transferowy i Fundusz będą dokładać należytej staranności, aby wszystkie informacje publikowane lub wyświetlane w STI były zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia, nie udostępnianie niektórych informacji ani błędy spowodowane działaniem siły wyższej ani zawinionym działaniem jakichkolwiek osób trzecich.
3. Informacje dostępne za pośrednictwem STI mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
4. Informacji dostępne za pośrednictwem STI, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również interpretować jako doradztwa inwestycyjnego lub finansowego.
5. Informacje dostępne za pośrednictwem STI nie mogą stanowić podstawy podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Informacje dostępne za pośrednictwem STI nie stanowią oferty świadczenia usług, oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje te nie stanowią w żadnym wypadku oferty kupna/sprzedaży papierów wartościowych.
6. Agent Transferowy nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest STI i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
§7
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia lub Dyspozycji Użytkownik może składać za pomocą usługi STI, telefonicznie lub korespondencyjnie na adres:
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac Trzech Krzyży 18
00 – 499 Warszawa
0-801 588 188
2. Reklamacja powinna określać:
1) dane reklamowanego Zlecenia lub Dyspozycji (typ, data złożenia, Fundusz, wartość zlecenia);
2) dane Uczestnika (właściciela Rejestru);
3) dane osoby składającej reklamację;
4) przedmiot reklamacji;
5) dane teleadresowe osoby składającej reklamację.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadkach wymagających przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacja jest przesyłana na adres osoby składającej reklamację wskazany w reklamacji.
§ 8
Zmiana postanowień Regulaminu

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu w odniesieniu do Klientów wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia na stronie www.superfund.pl informacji o zmianach, o ile Klient przed upływem tego okresu nie doręczy Funduszowi lub Agentowi Transferowemu pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie takiego oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej okresu jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z usługi STI i wypowiedzeniem Umowy.

Rozszerzenie funkcjonalności STI o nowe usługi w tym zmiana Tabeli funkcjonalności nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

§ 9
Inne postanowienia
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z funkcjonowaniem STI jest ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436.
2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez STI są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Funduszu jest Towarzystwo i Fundusz.
4. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agenta Transferowego dla celów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883, z późn. zm.).
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu.
6. Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem STI są przechowywane dla celów dowodowych przez okres 10 lat.”