Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2008 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Wspomniana wyżej zmiana Statutu Funduszu jest kontynuacją i jednocześnie zakończeniem zmian rozpoczętych w dniu 26 września 2008 roku. W efekcie Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty działać będzie jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty aktywów niepublicznych a w trzech z sześciu Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu dokonano zmian polityki inwestycyjnej.

Pełny tekst ogłoszenia obejmujący informacje o zmianach Statutu zamieszczony został na niniejszej stronie internetowej w folderze „Fundusze” – „Dokumenty”, pod adresem: http://www.superfund.pl/hp07/Superfund_Dokumenty.aspx. Pod wskazanym adresem można również zapoznać się z ogłoszeniem o zmianie Statutu Funduszu z dnia 26 września 2008 roku, jak również zapoznać się z zaktualizowaną na dzień 29 grudnia 2008 roku wersją prospektu informacyjnego Funduszu (zawierającego tekst jednolity statutu) oraz skrótu prospektu informacyjnego.