Klienci Superfund TFI zarobili najwięcej

Stopa zwrotu na poziomie 62 proc. w 2008 r. to niewątpliwy rekord kraju. Tylko Superfund TFI osiągnął tak dobry wynik w minionym roku, zyskując miano niekwestionowanego lidera rynku funduszy inwestycyjnych.

W 2008 roku najlepsze wyniki inwestycyjne wśród wszystkich TFI działających w Polsce osiągnął Superfund TFI. Lider wśród funduszy Superfund osiągnął w 2008 r. stopę zwrotu na poziomie 62 proc., podczas gdy WIG zanotował w tym samym czasie stratę -51 proc. Fundusze akcji polskich również znalazły się pod kreską osiągając średnią -53 proc., a średnia funduszy zrównoważonych osiągnęła poziom -31 proc.

Dokonywane obecnie podsumowania rynku usług finansowych w 2008 r. nie pozostawiają złudzeń. Klienci, którzy nie byli świadomi konieczności dywersyfikowania posiadanych środków, bądź konieczność tę zlekceważyli, ponieśli bardzo poważne straty, które długo jeszcze nie zostaną odrobione.

Powody do zadowolenia mają natomiast ci, którzy powierzyli swoje oszczędności Superfund, jedynemu na polskim rynku TFI, oferującemu fundusze inwestycyjne oparte o strategię managed futures. Klienci Superfund TFI nie tylko uchronili swoje aktywa od  utraty przez nie realnej wartości, ale mogli w skali całego ubiegłego roku zarobić, w przypadku najlepszego produktu Subfunduszu Superfund, C nawet 62%.
Jeśli porówna się tę wartość ze spadkami indeksów giełdowych, średnią funduszy akcyjnych, czy też średnią funduszy zrównoważonych, widoczna jest kolosalna różnica jakościowa. Różnica ta nie jest dziełem przypadku, ale wynikiem precyzyjnej strategii inwestycyjnej i konsekwentnego realizowania rzeczywistej dywersyfikacji aktywów funduszy Superfund TFI.

Możliwość lokowania posiadanych aktywów w wystandaryzowane i płynne kontrakty terminowe na ponad 100 rynkach na całym świecie, zarówno finansowych, jak i towarowych oraz zarządzanie zgromadzonymi aktywami przez niepodlegający emocjom, elektroniczny system transakcyjny, to podstawy, na których opiera się sukces produktów finansowych oferowanych przez Superfund. Sukces ten, co szczególnie ważne w chwili obecnej, jest możliwy do osiągnięcia i utrzymania zarówno w okresie hossy, jak i bessy.

– Efektywna dywersyfikacja aktywów pozwoliła naszym klientom na zachowanie spokoju w najbardziej dramatycznych momentach 2008 roku. Uniknięcie traumatycznych doświadczeń związanych z utratą całości lub części swoich oszczędności jest możliwe i to dla każdego klienta, także na rynku polskim. Konieczne jest natomiast zachowanie zdrowego rozsądku, unikanie „stadnych” reakcji i nieuleganie podpowiedziom pseudo-doradców. Swoje oszczędności, nawet niewielkie, należy inwestować w produkty ze sobą nieskorelowane, zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową noblisty w dziedzinie ekonomii Harrego Markovitza, aby załamanie jednego typu instrumentu finansowego, grupy instrumentów finansowych, bądź całego rynku w danym kraju nie pozbawiło nas zabezpieczenia na przyszłość powiedział Maciej Brysławski, wiceprezes Superfund TFI SA.

Superfund TFI oferuje produkty, które stanowić mogą również idealne uzupełnienie każdego portfela inwestycyjnego, zmniejszając jego ryzyko i podnosząc jednocześnie stopę zwrotu, co obserwować można szczególnie wyraźnie w chwili obecnej, gdy inwestorzy dokonujący lokat w tradycyjne, niezdywersyfikowane produkty finansowe tracili często połowę i więcej swoich oszczędności, a klienci Superfund zyskiwali w tym samym czasie nawet ponad 60 proc.

Subfundusze parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w całym 2008 r. uzyskały następującego wyniki:


SFIO A (PLN) + 29 proc.
SFIO B (PLN) + 48 proc.
SFIO C (PLN) + 62 proc

Natomiast stopy zwrotu wszystkich kategorii Superfund Trend Plus Powiązanego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (a, b, c) przekroczyły poziom +58 proc.

Wyniki za okres 1/01 – 31/12/2008

Źródło: Fundi.pl, Superfund 

Dodatkowych informacji udziela:

Igor Nowak

PR Manager

mob.  +48 510 064 367
tel.     +48 22 556 88 69
mail: nowak@superfund.com

SUPERFUND TFI S.A.

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, wysokość kapitału zakładowego: 1  960 000 złotych (wpłacony w całości).

Informacje związane z inwestowaniem w Superfund SFIO oraz Superfund Trend Plus Powiązany FIO, fundusze inwestycyjne utworzone i zarządzane przez Superfund TFI SA, w tym w szczególności szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami, zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy dostępnych na www.superfund.pl. Towarzystwo zwraca uwagę, że przedstawione informacje finansowe nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusze lokują posiadane aktywa przede wszystkim w tytuły i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (Quadriga Superfund Sicav oraz Superfund Trend Podstawowy SFIO). Wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością.