KOMUNIKAT

6-03-2009
W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno z działających na polskim rynku TFI informujemy, że: fundusze zarządzane przez Superfund TFI SA nie dokonywały i nie dokonują inwestycji w papiery dłużne emitowane przez instytucje zagraniczne. Informujemy również, że nie wystąpiły żadne ryzyka związane z niemożliwością określenia wartości składników portfela inwestycyjnego bądź drastycznym spadkiem ich wartości.