Ogłoszenie dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie

Ogłoszenie z dnia 1 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia Superfund TFI SA za zarządzanie Superfund Absolute Return oraz Superfund GoldFuture – subfunduszami wydzielonymi w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje, iż Zarząd Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5) Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty postanowił, iż począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 roku:
1) wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Superfund Absolute Return - subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wynosić będzie 1,5% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.
2) wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Superfund GoldFuture - subfunduszem wydzielonym w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wynosić będzie 1,5% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.