Ogłoszenie z dnia 4 maja 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zmiany Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 4 sierpnia 2009 roku.

1) W Rozdziale VII Statutu, w art. 10 ust. 1 pkt 1) zwrot: „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A”, zastępuje się zwrotem: „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”.
2) W Rozdziale VII Statutu, w art. 10 ust. 1 pkt 2) zwrot: „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B”, zastępuje się zwrotem: „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”.
3) W Rozdziale VII Statutu, w art. 10 ust. 1 pkt 3) zwrot: „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C”, zastępuje się zwrotem: „dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”.
4) W Rozdziale IX Statutu, w art. 19 ust. 3 pkt 1), zwrot: „Jednostek Uczestnictwa kategorii A”, zastępuje się zwrotem: „Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”.
5) W Rozdziale IX Statutu, w art. 19 ust. 3 pkt 2), zwrot: „Jednostek Uczestnictwa kategorii C”, zastępuje się zwrotem: „Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”.
6) W Rozdziale IX Statutu, w art. 19 ust. 4, zwrot: „Jednostek Uczestnictwa kategorii A”, zastępuje się zwrotem: „Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”.
7) W Rozdziale IX Statutu, w art. 19 ust. 5, w zdaniu pierwszym, zwrot: „Jednostek Uczestnictwa kategorii A”, zastępuje się zwrotem: „Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”.
8) W Rozdziale IX Statutu, w art. 19 ust. 5, w zdaniu trzecim, zwrot: „Jednostek Uczestnictwa kategorii C”, zastępuje się zwrotem: „Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”.
9) W Rozdziale IX Statutu, w art. 19 ust. 10, zwrot: „Jednostek Uczestnictwa kategorii B”, zastępuje się zwrotem: „Jednostek Uczestnictwa kategorii „Internetowej”.

W pozostałym zakresie Statut Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.