Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj.: w dniu 29 czerwca 2009 roku.

1) W Rozdziale X Statutu, w art. 20 ust. 6, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Z zastrzeżeniem ust. 7 pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 500 złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 500 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 500 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona, w przypadku wpłat dokonywanych w euro lub USD przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku.”

2) W Rozdziale X Statutu, w art. 20 ust. 8, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 500 złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 500 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 500 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona, w przypadku wpłat dokonywanych w euro lub USD przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku.”

3) W Rozdziale XI Statutu, w art. 25 ust. 4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ich wartość zapisana w subrejestrze wydzielonym w ramach Rejestru, spadłaby poniżej 500 złotych lub ich równowartości w euro albo USD, wówczas odkupienie obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w tym subrejestrze wydzielonym w ramach Rejestru.”

4) W Rozdziale XI Statutu, w art. 25 ust. 5, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Minimalna wartość odkupienia winna wynosić 500 złotych lub ich równowartości w euro albo USD.”