Ogłoszenie w sprawie zmiany „Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego”

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje niniejszym o wprowadzeniu zmian w treści „Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego”.

Najistotniejszą zmianą w treści Regulaminu jest wprowadzenie regulacji dotyczących „Testu odpowiedniości”. „Test odpowiedniości” ma na celu określenie odpowiedniości inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszy przez Klienta/Uczestnika, przy uwzględnieniu jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w te instrumenty finansowe.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. z roku 2009 Nr 62, poz. 507), przeprowadzenie „Testu odpowiedniości” ma na celu udzielenie odpowiedzi czy inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest odpowiednia dla Klienta/Uczestnika.

Regulamin w treści przytoczonej poniżej wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Dotychczasowi użytkownicy serwisu informacyjno – transakcyjnego są uprawnieni do rozwiązania umowy o korzystanie z serwisu, jeśli w terminie 30 dni od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłoszą pisemnie Towarzystwu lub Agentowi Transferowemu, informacje o niewyrażeniu zgody na zmianę „Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno – informacyjnego”.

Pełną treść regulaminu znajdą Państwo tutaj.