Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie obniżenia minimalnej kwoty wpłat środków pieniężnych tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii „a” Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje niniejszym, iż począwszy od dnia 29 czerwca 2009 roku, na podstawie postanowień art. 11 ust. 8 Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, minimalna kwota wpłat środków pieniężnych tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii „a”, zarówno w ramach pierwszej wpłaty, jak i wpłat kolejnych wynosić będzie 500 PLN lub ich równowartość w euro lub USD.