Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie obniżenia minimalnej kwoty wpłat środków pieniężnych tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii „a” i „b” Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje niniejszym, iż począwszy od dnia 29 czerwca 2009 roku, na podstawie postanowień art. 11 ust. 9 Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, minimalna kwota wpłat środków pieniężnych tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii „a” i „b”, zarówno w ramach pierwszej wpłaty, jak i wpłat kolejnych wynosić będzie 500 PLN lub ich równowartość w euro lub USD.