Fundusze inwestycyjne – mechaniczne inwestowanie (czerwiec 2009) (Robert Szyndel, Gazeta Podatkowa, 05 czerwca 2009 r.)

Fundusze inwestycyjne mają stanowić dla inwestorów narzędzie do pomnażania kapitału. Skuteczność zastosowania tego narzędzia po części związana jest z trafnością decyzji podejmowanych przez zarządzających, lecz w głównej mierze zależy od sytuacji panującej na rynku tych instrumentów, które zarządzający może na rzecz danego funduszu nabywać.
Szczególnie dobrze widoczne jest to w okresie dłużej utrzymującego się trendu. Przy sprzyjającym trendzie, wszystkie tradycyjne fundusze inwestycyjne operujące na danym rynku i nabywające podobne aktywa osiągają pozytywne wyniki. Przy trendzie spadkowym, zarządzający pokażą mniejszą lub większą stratę, nie będą jednak w stanie zapobiec spadkowi wartości jednostek udziałowych funduszu. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż zarządzającemu, który prowadzi działania inwestycyjne, wolno jest poruszać się w ramach polityki inwestycyjnej określonej w statucie i regulaminie funduszu.
Przedstawiony w dalszej części opis dotyczy funduszu typu managed futures i został on sporządzony na podstawie dostępnych materiałów i spostrzeżeń własnych autora. Po pierwsze należy zaznaczyć, iż jest to fundusz inwestujący w sposób bardzo różniący się od tradycyjnego. Po drugie, inwestycje prowadzone są poza polskim rynkiem, choć przyznać należy, że zachowanie określonych rynków (na przykład akcyjnych) jest w tym samym okresie czasu podobne, niezależnie od ich geograficznego usytuowania. Ponieważ fundusz dostępny jest w Polsce i prowadzony jest przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, warto – moim zdaniem – przyjrzeć się mu bliżej.
Mechanizm inwestowania
Głównym założeniem jest skonstruowanie portfela inwestycyjnego z nieskorelowanych instrumentów. Według teorii Markowitza (nagroda Nobla 1990) prowadzi to do maksymalizacji stopy zwrotu przy zakładanym poziomie ryzyka. Stąd potrzeba wykorzystania i jednoczesnego śledzenia ponad 100 rynków finansowych i towarowych, a na nich, różnych klas aktywów. Kolejnym założeniem jest wykorzystywanie instrumentów finansowych, które pozwalają na zarabianie w takim samym stopniu na wzrostach jak i na spadkach cen aktywów bazowych. A do tego automatyczny system, który steruje prowadzonymi inwestycjami, co ma uwolnić podejmowane decyzje od emocji, które zazwyczaj towarzyszą poczynaniom człowieka i mogą prowadzić do nieracjonalnych posunięć. System został tak zaprogramowany, aby prowadzone inwestycje wykorzystywały efekt podążania za trendem. Rozpoznawanie na danym rynku trendu, jego zmian, generowanie sygnałów otwierania i zamykania pozycji, odbywa się automatycznie.
Efekty
Tak skonstruowane portfele inwestycyjne mogą w pewnych warunkach przynieść znakomite efekty. Warunkiem koniecznym jest istnienie długotrwałego trendu, przy czym nie jest ważne czy jest to trend wzrostowy czy spadkowy. Ważnym jest, aby był on na tyle wykształcony, by automatycznie działający system potrafił go odpowiednio zinterpretować i nie generował błędnych wskazań.

Oferowany przez towarzystwo fundusz inwestycyjny osiągnął rewelacyjny wynik – zestawienie poniżej. Jeśli natomiast przyjrzymy się wynikom tegorocznym, tj. okresowi, w którym albo następuje odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy, albo też mamy do czynienia z istotną korektą w trakcie trwania spadków, zauważamy, że wyniki inwestycyjne funduszu managed futures są trudne do zaakceptowania. Szczególnie na tle indeksu opisującego rozwinięte rynki akcji na świecie, albo tradycyjnych funduszy, które nareszcie zaczynają nieco poprawiać swój wizerunek.
Wykorzystany do porównań fundusz typu managed futures to Superfund Trend Podstawowy PLN, oferowany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jako pierwsze w Polsce zaoferowało fundusze tego typu. Z pewnością mogą one stanowić ciekawą alternatywę dla funduszy tradycyjnych, a w każdym razie warto uwzględnić je jako element prywatnego portfela inwestycyjnego.

2008 r.