Ogłoszenie z dnia 27 listopada 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Zmiana Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazana poniżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj.: w dniu 27 lutego 2010 roku:
W Rozdziale IX Statutu, art. 18 ust. 6 pkt 6), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6) kosztów badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy oraz kosztów obowiązkowych publikacji rocznych sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy”.

W pozostałym zakresie Statut Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian