Ogłoszenie z dnia 1 marca 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 1 czerwca 2010 roku:

1) W Rozdziale V Statutu, w art. 7, ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Superfund A realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w Quadriga A/EUR. Superfund A może także inwestować swoje Aktywa w Quadriga B/EUR i Quadriga C/EUR oraz inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”
2) W Rozdziale V Statutu, w art. 8, ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Lokaty Superfund A, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów tego Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania przez Subfundusz lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zostały zawarte w treści art. 9 Statutu.”-
3) W Rozdziale V Statutu, w art. 9, ust. 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Superfund A lokuje do 100% swoich Aktywów w Quadriga A/EUR oraz nie więcej niż 20% swoich Aktywów w Quadriga B/EUR lub Quadriga C/EUR.”
4) W Rozdziale VI Statutu, w art. 10, ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Superfund B realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w Quadriga B/EUR. Superfund B może także inwestować swoje Aktywa w Quadriga A/EUR i Quadriga C/EUR oraz inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”
5) W Rozdziale VI Statutu, w art. 11, ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Lokaty Superfund B, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów tego Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania przez Subfundusz lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zostały zawarte w treści art. 12 Statutu.”-
6) W Rozdziale VI Statutu, w art. 12, ust. 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Superfund B lokuje do 100% swoich Aktywów w Quadriga B/EUR oraz nie więcej niż 20% swoich Aktywów w Quadriga A/EUR lub Quadriga C/EUR.
7) W Rozdziale VII Statutu, w art. 13, ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Superfund C realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w Quadriga C/EUR. Superfund C może także inwestować swoje Aktywa w Quadriga A/EUR i Quadriga B/EUR oraz inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”
8) W Rozdziale VII Statutu, w art. 14, ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Lokaty Superfund C, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów tego Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania przez Subfundusz lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zostały zawarte w treści art. 15 Statutu.”
9) W Rozdziale VII Statutu, w art. 15, ust. 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Superfund C lokuje do 100% swoich Aktywów w Quadriga C/EUR oraz nie więcej niż 20% swoich Aktywów w Quadriga A/EUR lub Quadriga B/EUR.”
10) W Rozdziale VII(2) Statutu, w art. 15(4) ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Superfund GoldFuture realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Quadriga A/USD. Superfund GoldFuture może ponadto inwestować swoje Aktywa w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Quadriga B/USD oraz inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”
11) W Rozdziale VII(2) Statutu, w art. 15(5), ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Lokaty Superfund GoldFuture, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów tego Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania przez Subfundusz lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zostały zawarte w treści art. 15(6) Statutu.”
12) W Rozdziale VII(2) Statutu, w art. 15(6), ust. 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Superfund GoldFuture lokuje do 100% swoich Aktywów w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Quadriga A/USD, oraz nie więcej niż 20% swoich Aktywów w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Quadriga B/USD.”
13) W Rozdziale VII(3) Statutu, w art. 15(7), ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Superfund Płynnościowy realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokujących swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Superfund Płynnościowy, może lokować posiadane Aktywa również w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”
14) W Rozdziale VII(3) Statutu, w art. 15(8), ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Lokaty Superfund Płynnościowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów tego Subfunduszu.”

W pozostałym zakresie statut Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.