Ogłoszenie z dnia 1 marca 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 22 ust. 2 Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Zmiany Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj.: w dniu 1 marca 2010 roku:

1) W Rozdziale VIII Statutu, w art. 11 ust. 6, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Każda pierwsza i kolejna wpłata środków pieniężnych do Funduszu tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub Jednostek Uczestnictwa kategorii B powinna wynosić nie mniej niż 500 złotych lub równowartość 500 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 500 złotych w USD dla wpłat w USD.”

W pozostałym zakresie statut Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.