Ogłoszenie z dnia 1 marca 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 20 ust. 2 Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Zmiany Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu         1 czerwca 2010 roku:

1) W Rozdziale V Statutu, w art. 6 ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, poprzez inwestowanie swoich Aktywów w kategorie lokat określone w art. 7.”
2) W Rozdziale V Statutu, art. 7, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 7
Przedmiot lokat Funduszu, podstawowe zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat-
1. Fundusz dokonuje lokowania swoich Aktywów z łącznym zachowaniem zasad dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w przepisach Ustawy dla:
1) funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
2) funduszu aktywów niepublicznych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Fundusz lokuje swoje Aktywa w:
1) tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 8 Statutu,
2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, inne niż wskazane w pkt 1),
3) papiery wartościowe, w tym: akcje, prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, kwity depozytowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne,
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
5) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
6) waluty,
7) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
8) depozyty.
3. Lokaty Funduszu, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania przez Fundusz lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zostały zawarte w treści art. 8 Statutu.
4. Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat dokonywanych przez Fundusz to:
1) dla jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, innych niż wskazane w ust. 2 pkt 1):
a) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu,
b) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;
2) dla akcji, praw do akcji, praw poboru akcji i warrantów subscrypcyjnych:
a) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu,
b) sytuacja finansowa emitenta oraz potencjał wzrostu ceny akcji poszczególnej spółki przy użyciu analizy fundamentalnej, trendów, prognozowanej sytuacji na rynku finansowym oraz jej wpływu na przyszłe ceny akcji analizowanej spółki,
3) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz wierzytelności:
a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym, Instrumentem Rynku Pieniężnego lub wierzytelnością,
d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
e) ponadto w przypadku papierów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - wiarygodność kredytowa emitenta,
4) dla certyfikatów inwestycyjnych:
a) płynność na rynku wtórnym,
b) sposób realizowania polityki inwestycyjnej, przy czym preferowane będą certyfikaty posiadające niską ekspozycję na instrumenty pochodne,
c) przejrzystość polityki inwestycyjnej oraz niska wolatywność emitowanych instrumentów,
d) częstotliwość odkupień;
5) dla walut:
a) waluty krajów należących do OECD,
b) zakup waluty powinien być oparty na analizie inwestycyjnej oraz pozostawać w zgodzie z założeniami polityki inwestycyjnej,
6) dla depozytów:
a) oprocentowanie depozytów,
b) wiarygodność banku;
7) dla instrumentów pochodnych:
a) analiza fundamentalna obecnej sytuacji rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian makroekonomicznych,
b) płynność na rynku instrumentów pochodnych oraz możliwość zamknięcia pozycji w każdym momencie,
c) korelacja stóp zwrotu istniejących składników portfela inwestycyjnego do analizowanej lokaty w instrument pochodny,
d) wielkość pozycji efektywnej w instrumencie bazowym w wyniku zajęcia pozycji w instrumencie pochodnym.
5. Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne, dla których instrumentami bazowymi są: indeksy akcyjne, akcje, kursy walut, stopy procentowe, ceny surowców oraz dyferencjał cen wyżej wspomnianych instrumentów bazowych. Lokaty takie będą dokonywane w celu:
1) ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego:
a) ze zmianą kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu,
c) ze zmianą wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,
d) z ryzykiem niekorzystnej sytuacji finansowej emitenta (w przypadku papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość bezpośredniego zabezpieczenia instrumentu finansowego i celowe jest dokonanie lokaty w kontrakt terminowy futures na indeks akcyjny lub kontrakt terminowy na akcje danego emitenta - z uwzględnieniem korelacji wyceny instrumentu finansowego do indeksu akcyjnego lub akcji emitenta),
e) z ryzykiem niekorzystnej sytuacji na rynku surowców lub rynku akcji (w przypadku certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bezpośrednio powiązanych z rynkiem surowcowym lub rynkiem akcyjnym, w sytuacji zabezpieczania wartości Aktywów poprzez dokonanie lokaty w kontrakt terminowy na poszczególny typ surowców, z którym certyfikaty te lub tytuły uczestnictwa posiadają największą korelację, lub kontrakt terminowy na indeks akcji lub na akcje poszczególnych emitentów - w stopniu odpowiadającym korelacji certyfikatów inwestycyjnych lub tytułow uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z danym indeksem akcji lub akcjami konkretnego emitenta).
2) sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, przy czym decyzja co do wyboru konkretnego instrumentu będzie uwzględniała możliwość podniesienia stopy zwrotu z dokonywanych lokat oraz ograniczenie zmienności wartości Aktywów Netto Funduszu.
6. W przypadku Instrumentów Pochodnych, dla których instrumentem bazowym są indeksy akcyjne, akcje, ceny surowców lub kurs walutowy, łączna wartość złożonego przez Fundusz depozytu zabezpieczającego oraz wartość zapłaconych przez Fundusz premii w odniesieniu do forwardów walutowych, kontraktów terminowych futures oraz opcji opartych na tym samym instrumencie bazowym nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu.
7. W przypadku Instrumentów Pochodnych, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe łączna wartość złożonego przez Fundusz depozytu zabezpieczającego oraz wartość zapłaconych przez Fundusz premii w odniesieniu do kontraktów terminowych futures, swapów procentowych, swapów procentowo-walutowych, Future Rate Agreement (FRA) oraz opcji opartych na tym instrumencie bazowym nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu.
8. Łączna wartość złożonych przez Fundusz depozytów zabezpieczających oraz zapłaconych przez Fundusz premii w odniesieniu do kontraktów terminowych, swapów procentowych, swapów procentowo-walutowych, Future Rate Agreement (FRA), forwardów walutowych oraz opcji opartych na indeksach akcyjnych, akcjach, kursach walutowych, stopach procentowych lub cenach surowców nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Funduszu w odniesieniu do każdej z wymienionych kategorii instrumentów bazowych.
9. Fundusz może dokonywać lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:
1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym,
2) instrumenty te podlegają możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej w Dniach Wyceny,
3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta transakcją równoważącą.
10. Przy dokonywaniu lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą, jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przy zawarciu transakcji. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana, jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich transakcjach. Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednego podmiotu z tytułu lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Funduszu.
11. Poziom zaangażowania Funduszu w Instrumenty Pochodne, nabyte w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami Funduszu, nie może przekraczać wartości tych lokat w momencie zawarcia transakcji,
12. Z lokatami w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego, związane z niekorzystnymi zmianami cen, kursów lub wartości instrumentów będących bazą Instrumentu Pochodnego,
2) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego,
3) ryzyko niewypłacalności kontrahenta,
4) ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko płynności, związane z faktem, że Instrumenty Pochodne, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu nie muszą być przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych.
13. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, związanych z dokonywaniem lokat w Instrumenty Pochodne, Fundusz obowiązany jest uwzględniać wartość papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych w ten sposób, że:
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży - od wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu należy odjąć wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego;
2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży - do wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu należy dodać wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.
14. W odniesieniu do Instrumentów Pochodnych, dla których instrumentem bazowym są indeksy akcyjne, akcje, kursy walut, stopy procentowe, ceny surowców, zarządzający Funduszem podejmując decyzje inwestycyjne uwzględnia takie czynniki jak: bieżąca sytuacja i tendencje w poszczególnych segmentach rynku, bieżące oraz prognozowane tempo wzrostu gospodarczego, kierunek polityki pieniężnej banków centralnych, realny poziom stóp procentowych, skala dysparytetu stóp procentowych, poziom presji inflacyjnej, dynamika zmian podaży pieniądza, struktura bilansu płatniczego oraz wszystkie dodatkowe czynniki mający pośredni wpływ na kurs poszczególnego instrumentu finansowego.
15. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”
3) W Rozdziale V Statutu, w art. 8, ust. 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w Quadriga B oraz do 30% swoich Aktywów w Quadriga C.”

W pozostałym zakresie statut Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.