Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) z produktami Superfund osiągają bardzo dobre wyniki inwestycyjne.

UFK Skandia inwestująca w fundusze Superfund TFI znajduje się w rankingu TOP 5. Wykres oraz dane szczegółowe dotyczące wyników inwestycyjnych znajdują się pod adresem http://www.skandia.pl/fundusze/SF1.

Spektakularne wzrosty stóp zwrotu w drugim półroczu tego roku nie są dziełem przypadku. Od 1 lipca 2010 roku systematycznie wdrażana jest strategia inwestycyjna wykorzystująca trendy krótkoterminowe, w ramach podstawowej strategii trend-following. Zmiana ta już w sierpniu wpłynęła na redukcję zmienności funduszy bazowych przy jednoczesny zachowaniu potencjału ich wzrostu. Wprowadzenie tej dodatkowej strategii przez zarządzających funduszami bazowymi znalazło także odzwierciedlenie w redukcji zmienności funduszy zarządzanych przez Superfund TFI,a zatem również wartości UFK inwestujących w fundusze Superfund TFI.