Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa części Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

I. Zarząd Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), na podstawie postanowień art. 84 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), działając w imieniu zarządzanego przez Towarzystwo, Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 214, zawiesza zbywanie oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa:
1) Superfund A, subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund SFIO,
2) Superfund B, subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund SFIO,
3) Superfund C, subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund SFIO,
4) Superfund GoldFuture, subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund SFIO,
- („Subfundusze”).

Całość ogłoszenia: tutaj