Drodzy Inwestorzy, Drodzy Partnerzy,

Pragnę Państwa poinformować, iż 22 listopada br., Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o udzieleniu zgody na przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa części subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO (Superfund A, Superfund B, Superfund C, Superfund GoldFuture) oraz funduszy działających w ramach konstrukcji fundusz podstawowy – fundusze powiązane (Superfund Trend Podstawowy SFIO, Superfund Trend Bis Powiązany FIO oraz Superfund Trend Plus Powiązany FIO), zarządzanych przez nasze Towarzystwo do 15 grudnia 2011 roku. Czas ten jest niezbędny na dokończenie procesu przywracania normalnej wyceny wspomnianych funduszy i subfunduszy oraz wznowienie zbywania i odkupywanie jednostek uczestnictwa.

Proces przywracania wyceny aktywów funduszu zagranicznego (Superfund Sicav), którego tytuły uczestnictwa są podstawowym składnikiem lokat naszych funduszy i subfunduszy, jak również proces wznawiania zbywania oraz odkupywania tytułów uczestnictwa tego funduszu zagranicznego został w całości przygotowany przez administrację luksemburską funduszu Superfund Sicav oraz depozytariusza tego funduszu (CACEIS) i przedstawiony do ostatecznej akceptacji luksemburskiemu organowi nadzoru nad rynkiem finansowym (CSSF). W momencie otrzymania tej akceptacji, co jak jestem przekonany nastąpi w najbliższym czasie, możliwe będzie wznowienie wyceny aktywów a także nabywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego do 30 listopada. To z kolei oznacza automatyczne wznowienie wyceny aktywów oraz zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez nasze Towarzystwo.

W celu wznowienia wycen, wobec niezakończonego postępowania przez amerykańskie organy nadzoru wobec MF Global, konieczne jest przyjęcie, iż na chwilę obecną, ta część aktywów Superfund Sicav, która znajduje się na rachunkach wydzielonych w MF Global, nie będzie wliczana do wartości aktywów tego funduszu (jest to około 67 mln USD co stanowi około 5,6% wartości aktywów zarządzanych przez Superfund Sicav).

Wartość ta pomniejszy zatem, na czas do zwrotu środków z MF Global, stan aktywów Superfund Sicav. Pomniejszenie to znajdzie również odzwierciedlenie, jednakże w mniejszym stopniu, w wartości aktywów funduszy zarządzanych przez nasze Towarzystwo (również do momentu zwrotu środków z MF Global do funduszu zagranicznego). Nasze szacunki wskazują, iż na okres przejściowy pomiędzy wznowieniem wyceny subfunduszy i funduszy zarządzanych przez Towarzystwo do momentu zwrotu środków z MF Global, obniżenie wartości aktywów może wynieść od 5% do 7,7% w zależności od funduszu lub subfunduszu. Natomiast wedle posiadanych przez nas danych w momencie zwrotu środków z MF Global maksymalne pomniejszenie wartości aktywów naszych funduszy (w ostatecznym rozrachunku) może wynieść od 1,1% do 1,7%.

Środki odzyskane z MF Global i przekazane poprzez fundusz zagraniczny do zarządzanych przez nas funduszy i subfunduszy zostaną przypisane do uczestników, którzy w dniu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa posiadali jednostki uczestnictwa zapisane na rejestrach tych funduszy i subfunduszy.

Na dziś można stwierdzić, iż opracowany jest w całości plan powrotu do normalnej działalności zarówno funduszu zagranicznego, jak i funduszy zarządzanych przez nasze Towarzystwo z przyjęciem priorytetu jakim jest wznowienie możliwości nabywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa.

Zdaję sobie sprawę z niedogodności w jakich znaleźli się uczestnicy funduszy i subfunduszy w związku z obecną sytuacją. Pragnę podkreślić, że dokładamy wszelkich starań, aby doprowadzić do wznowienia wycen, w jak najkrótszym terminie.

Maciej Brysławski
Prezes Zarządu
Superfund TFI SA