Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2011 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

1) W Rozdziale XI Statutu, w art. 25 po ust. 9, dodaje się nowe ust. od 10 do 14 o następującym brzmieniu:

„10. Fundusz może zawiesić na okres dwóch tygodni zbywanie Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu oddzielnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów tego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie przekraczający jednak dwóch miesięcy.

11. Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na koniec Dnia Roboczego, w którym poweźmie informacje o zaistnieniu okoliczności wskazanej w ust. 10 powyżej. Fundusz poinformuje o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej Towarzystwa.

12. Fundusz może zawiesić na okres dwóch tygodni odkupywanie Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy oddzielnie, jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów danego Subfunduszu albo nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.

13. Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec Dnia Roboczego, w którym poweźmie informacje o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 12 powyżej. Informacja o zawieszeniu odkupywania Jednostek zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

a) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie przekraczający jednak dwóch miesięcy;

b) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

W pozostałym zakresie statut Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.