Drodzy Inwestorzy, Drodzy Partnerzy,

Pragnę Państwa poinformować, iż 2 grudnia 2011 roku możliwe stało się przywrócenie wyceny aktywów funduszy zarządzanych przez Superfund TFI oraz wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa tych funduszy.

Opublikowanie przez fundusz zagraniczny (Superfund Sicav) wyceny swoich aktywów przypadającej na 30 listopada 2011 roku, pozwala nam na ustalenie wartości tytułów uczestnictwa tego funduszu, które są podstawowym składnikiem lokat naszych subfunduszy i funduszy. Na dziś mogę zatem potwierdzić, iż proces przywracania wyceny aktywów funduszu zagranicznego (Superfund Sicav), jak również proces wznawiania zbywania oraz odkupywania tytułów uczestnictwa tego funduszu zagranicznego został zakończony.

Przed nami pozostaje kwestia odzyskania aktywów zdeponowanych przez fundusz zagraniczny w MF Global, a następnie, po ich przekazaniu przez fundusz zagraniczny do funduszy zarządzanych przez Superfund TFI zwrot na rzecz uczestników naszych funduszy i subfunduszy, co jak wierzę nastąpi w najbliższym czasie i o czym będziemy Państwa informować.

Maciej Brysławski
Prezes Zarządu
Superfund TFI