Ogłoszenie z dnia 21 Października 2011 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 21 stycznia 2012 roku:

1) W Rozdziale VII(1) Statutu, w art. 15(1), ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Superfund Absolute Return realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w tytuły uczestnictwa Superfund Absolute Return I – funduszu inwestycyjnego utworzonego i zarządzanego przez HANSAINVEST Hanseatische Investment GmBH z siedzibą w Hamburgu, Republika Federalna Niemiec. Superfund Absolute Return może ponadto inwestować swoje Aktywa w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”

2) W Rozdziale VII(1) Statutu, w art. 15 (2), ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Lokaty Superfund Absolute Return, o których mowa w ust. 2 pkt 1), mogą stanowić do 100% wartości Aktywów tego Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania przez Subfundusz lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zostały zawarte w treści art. 15(3) Statutu.”

3) W Rozdziale VII(1) Statutu, w art. 15(3), ust. 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Superfund Absolute Return lokuje do 100% wartości swoich Aktywów w tytuły uczestnictwa Superfund Absolute Return I.”

W pozostałym zakresie statut Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje bez zmian.