Ogłoszenie w sprawie zwrotu środków z MF Global

Uprzejmie informujemy, iż Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało informację od Rady Dyrektorów funduszu zagranicznego (Superfund Sicav), o gotowości do przeprowadzenia zwrotu środków odzyskanych dotychczas z MF Global, inwestorom tego funduszu (w naszym przypadku są to fundusze zarządzane przez Superfund TFI S.A.).

W związku z powyższym uznać należy, iż zakończone zostały wszystkie procedury wymagane przez luksemburski organ nadzoru i możliwe stało się oczekiwane od dawna przez nas i naszych klientów dokonanie zwrotu tych środków najpierw funduszom zarządzanym przez Superfund TFI S.A. (jako inwestorom funduszu Superfund Sicav), a następnie finalnym odbiorcom (uczestnikom funduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A.) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Radę Dyrektorów Superfund Sicav zwrot obejmuje od 18% do 40% środków zdeponowanych w MF Global, w zależności od subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund Sicav.

Do dnia 20 kwietnia 2012 roku fundusz zagraniczny (Superfund Sicav) będzie oczekiwał na informacje od wszystkich swoich inwestorów o wybranej metodzie zwrotu środków. Następnie zostanie przeprowadzony proces podziału środków w zależności od udziału danego inwestora w aktywach danego subfunduszu na dzień zawieszenia zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, a środki zostaną następnie przekazane inwestorom.

W momencie wpływu środków z Luksemburga na specjalnie wydzielone w tym celu rachunki funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A., zostanie przeprowadzony analogiczny proces wyliczania udziału poszczególnych uczestników posiadających jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A. na dzień zawieszenia ich zbywania i odkupywania. Należy spodziewać się technicznego wpływu środków z Luksemburga w tygodniu 30.04.2012 – 06.05.2012, co umożliwi Towarzystwu dokonanie przeprowadzenia odpowiednich przeliczeń i nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa dla wszystkich poszkodowanych uczestników w najbliższych dniach wyceny funduszy i subfunduszy tj.: w tygodniu 07.05.2012 – 13.05.2012.

Rada Dyrektorów poinformowała ponadto inwestorów funduszu zagranicznego o bieżącym prowadzeniu spraw mających na celu odzyskiwanie dalszych transz środków z MF Global.

O szczegółach dotyczących wartości zwrotów w odniesieniu do poszczególnych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A. będziemy informować w miarę uzyskiwania takich wiadomości od funduszu zagranicznego.