Uzupełnienie ogłoszenia z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie zwrotu środków z MF Global

W związku z pojawiającymi się pytaniami pragniemy poinformować, iż Uczestnicy funduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A. nie muszą podejmować osobiście żadnych działań dotyczących zwrotu środków. Superfund TFI S.A., wystąpiło w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy o przekazanie środków do Polski, a następnie dokona zwrotu środków swoim klientom po ich wpływie na rachunki funduszy. Przydział odzyskanych środków nastąpi zatem automatycznie, w proporcji odpowiadającej udziałowi środków uczestnika w aktywach danego funduszu/subfunduszu na dzień zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i nie wymaga składania żadnych dodatkowych oświadczeń przez Uczestników funduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A.