Komunikat w sprawie funduszu Idea Premium

Szanowni Państwo

W związku z zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium informujemy, że Superfund SFIO Płynnościowy oraz inne fundusze Superfund TFI nie są zaangażowane w fundusz Idea Premium i sytuacja ta nie dotyczy funduszy Superfund.