Komunikat w sprawie dodatkowych odpisów obligacji PBG S.A. przez fundusze UniKorona Pieniężny i UniWibid

W związku z dokonaniem przez fundusze UniKorona Pieniężny i UniWibid dodatkowych odpisów wartości posiadanych obligacji PBG S.A., skutkujących istotnym zmniejszeniem wartości jednostek uczestnictwa tych funduszy, Superfund TFI SA informuje, że żaden z funduszy zarządzanych przez Superfund TFI SA nie posiada w portfelu jednostek uczestnictwa tych funduszy. Dlatego też powyższe zdarzenie pozostanie bez wpływu na wyceny funduszy zarządzanych przez Superfund TFI SA.

Informujemy ponadto, iż fundusze zarządzane przez Superfund TFI SA nie posiadały i nie posiadają w portfelach obligacji PBG S.A.