Superfund Akcyjny kat. A PLN

Superfund Akcyjny to subfundusz akcji polskich, który utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający w oparciu o analizę poszczególnych spółek dobierają do portfela spółki, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż rynek. Ponadto Superfund Akcyjny dzięki szerokiej polityce inwestycyjne może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez wykorzystanie inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w inne fundusze. Odpowiednia selekcja spółek w połączeniu z ograniczonym komponentem inwestycji zagranicznych ma pozwolić funduszowi na osiąganie wyników lepszy od szerokiego rynku.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Akcyjny kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 106.32 (2023-11-30)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.6 %4.0 %4.1 %-0.3 %-1.0 %14.4 %18.2 %21.7 %19.3 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2023-09-30)

Sektory(2023-09-30)

Waluty(2023-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Akcji polskich uniwersalny

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2023-11-30): 106.32

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 4,50 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,00 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 07 1880 0009 0000 0013 0090 2002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej