Superfund GoldFuture kat. A PLN

Superfund GoldFuture jest unikalnym funduszem, który łączy ekspozycję na rynek złota ze strategią managed futures. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund GoldFuture kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 421.84 (2023-11-30)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.8 %2.3 %1.6 %-0.4 %-12.2 %-23.8 %-31.7 %-1.0 %-30.1 %-24.3 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2023-09-30)

Kontrakty terminowe (funduszu bazowego)(2023-09-30)

Waluty(2023-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2007-10-17

Aktualna wartość j.u. (2023-11-30): 421.84

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,00 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 84 1880 0009 0000 0013 0053 9000

Rachunek nabycia EUR: 30 1880 0009 0000 0013 0053 9002

Rachunek nabycia USD: 73 1880 0009 0000 0013 0053 9004

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej