Superfund Obligacyjny PLN

Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Obligacyjny PLNWięcej
Wycena: 114.63 (2021-11-30)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.1 %-0.8 %-1.1 %-0.2 %0.0 %4.8 %9.5 %0.0 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2021-09-30)

Waluty(2021-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2021-11-30): 114.63

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,50 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,95 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 36 1880 0009 0000 0013 0090 4002

Przyszłość inwestowania