Superfund Obligacyjny kat. A PLN

Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Obligacyjny kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 133.32 (2023-11-30)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.2 %1.6 %1.7 %3.7 %3.4 %10.3 %16.3 %21.8 %8.0 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2023-09-30)

Waluty(2023-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2023-11-30): 133.32

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,50 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,95 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 36 1880 0009 0000 0013 0090 4002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej