Superfund Obligacyjny kat. A PLN

Ranking Analiz Online (AOL) jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiendio od 5a (najbardziej efektywne) do 1a (najmniej efektywne). Oceny nadawane są w horyzontach 12- i 36-miesięcznych.

Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Obligacyjny kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 138.01 (2024-06-17)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.17 %0.64 %0.80 %1.55 %2.04 %7.38 %20.08 %24.36 %33.21 %1.84 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2024-03-31)

Waluty(2024-03-31)
Fakty

Typ funduszu: Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2024-06-17): 138.01

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,50 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,20 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 36 1880 0009 0000 0013 0090 4002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej