PSO Moje Jutro

Strategia aktywna PSO

Program Systematycznego Oszczędzania "Moje Jutro" to wyspecjalizowany program inwestycyjny, tworzony w oparciu o subfundusze wydzielone w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. W ramach programu Klient dokonuje wyboru jednej z trzech dostępnych strategii inwestycyjnych (Aktywna, Zrównoważona, Konserwatywna lub Indywidualna), a następnie deklaruje kwotę oraz okres trwania inwestycji (2, 5 lub 10 lat). Celem programu jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału przy zachowaniu odpowiedniej kontroli ryzyka. Program tworzony w oparciu o subfundusze nie gwarantuje ochrony kapitału oraz osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. Klient może dokonać wcześniejszej niż zadeklarowana rezygnacji z uczestnictwa w programie i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat (program nie przewiduje pobierania opłat likwidacyjnych lub karnych). Ponadto, jeśli Klient spełni warunek pozostawania uczestnikiem programu przez cały zadeklarowany okres oraz dokona wpłaty całości zadeklarowanej kwoty, na zakończenie programu otrzyma bieżącą wartość zgromadzonych środków powiększoną o bonus w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa (30% pobranych opłat za zarządzanie naliczonych w czasie trwania inwestycji).

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wyniki

Strategia aktywna PSOWięcej
(2024-06-17)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.82 %-1.85 %-4.09 %6.73 %7.98 %12.05 %9.31 %38.84 %22.24 %7.70 %
Więcej

Struktura portfela

Udział referencyjny funduszy w portfelu(Rebalancing miesięczny)
Fakty

Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Data uruchomienia: 2013-12-31

Min. jednorazowe wpłaty: 100 PLN

Min. kwota inwestycji: 100 PLN

Częstotliwość wpłat: Dowolna

Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat

Opłaty likwidacyjne: Brak

Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jestna podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla programu 2 letniego: 2% (średnio 1% w skali roku), dla programu 5 letniego: 3% (średnio 0,6% w skali roku), dla programu 10 letniego: 4% (średnio 0,4% w skali roku)

Możliwe bonusy: 30% opłat za zarządzanie

Rachunek nabycia PLN: PL 69 1880 0009 0000 0013 0093 6000

Wymagane informacje w tytule przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej