Superfund Spokojna Inwestycja PLN

Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Spokojna Inwestycja PLNWięcej
Wycena: 121.62 (2021-11-30)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.0 %-1.0 %-1.3 %-0.9 %-0.1 %5.4 %12.3 %-0.4 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2021-09-30)

Waluty(2021-09-30)
Fakty

Typ funduszu: papierów dłużnych polskich uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2021-11-30): 121.62

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,70 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 65 1880 0009 0000 0013 0090 6002

Przyszłość inwestowania