Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN

Ranking Analiz Online (AOL) jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiendio od 5a (najbardziej efektywne) do 1a (najmniej efektywne). Oceny nadawane są w horyzontach 12- i 36-miesięcznych.

Superfund Silver Powiązany jest unikalnym funduszem, który łączy ekspozycję na rynek srebra ze strategią managed futures. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLNCSV Więcej
Wycena: 54.29 (2024-07-19)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-1.72 %1.91 %0.24 %-2.11 %35.96 %4.71 %-37.85 %-21.18 %-22.28 %19.74 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2024-03-31)

Kontrakty terminowe (funduszu bazowego)(2024-03-31)

Waluty(2024-06-28)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2006-10-12

Aktualna wartość j.u. (2024-07-19): 54.29

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN lub równowartość w EUR, USD

Min. kolejna wpłata: 100 PLN lub równowartość w EUR, USD

Opłata za nabycie: 4,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,50 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 86 1880 0009 0000 0013 0048 9009

Rachunek nabycia EUR: 64 1880 0009 0000 0013 0048 9017

Rachunek nabycia USD: 95 1880 0009 0000 0013 0048 9041

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej