SUPERFUND lev U.S. 500 kat. A PLN

SUPERFUND lev U.S.500 - subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

SUPERFUND lev U.S. 500 kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 447.59 (2023-11-30)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.0 %12.6 %13.9 %-0.1 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2023-09-29)

Waluty(2023-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Akcyjny

Data uruchomienia: 2023-07-03

Aktualna wartość j.u. (2023-11-30): 447.59

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: max 4,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,00 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: PL 78 1880 0009 0000 0013 0160 3004

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej